Затревяване

Всяка една дейност свързана с озеленяване задължително включва и процеса на затревяване. То се извършва както в частното дворно пространство, така и в паркове и обществени и бизнес сгради.

Кога стартират дейностите по озеленяване и затревявяне?

 • Дейностите по озеленяването стартират след обстойно запознаване с мястото. Това се обуславя от необходимостта да се подготви едно добро решение спрямо специфичните условия на определения двор.
 • Следва изработването на дизайна (проект ). При необходимост се извършват корекции и последни оформления.
зелена тревна покривка

Етапи, видове треви и тревни смеси и технология на изграждане на тревните площи

След уточняване на цялата предвидена растителност, се пристъпва към обработка и подготовка на терена за затревяване.Това е една градинарска дейност, която се цени доста в днешно време. Тревната площ придава завършеност на цялата ландшафтна концепция и зелените площи.

Характеристика на тревните площи и използване на тревни смески:

 За изграждането на тревни площи се използват ограничен брой треви от сем.Poaceae (сем. Житни). Най-подходящи за целите на ландшафтната архитектура са така наречените тревни смески. Предимство при затревяване с тревна смеска е, че тревния чим е по-дълговечен (до 12-15 години) и устойчив на заболявания, по-плътен и равномерен, с по-добри декоративни качества и не на последно място дейностите по изграждане и поддържане се извършват на достъпни цени.

Изисквания към тревните смеси

 • Да формират равномерно плътен и устойчив на утъпкване чим; затревяване
 • Използваните треви трябва да са ниски;
 • Да имат голяма способност да се сгъстяват ;
 • Да се въстановявят бързо след косене;
 • Да бъдат устойчиви на болести;
 • Да се раззеленяват рано на пролет и добър декоративен ефект;

Основни видове треви, които се използват за паркови терени:

Ливадна метлица (Poa pratensis) – средно сухоустойчив вид, най-дълговечна от тревите, понася сенчести места и има бързо братене;

Червена власатка (Festuca rubra) – понася частично засенчване и утъпкване, дълговечна е;

Английски райграс (Lolium perenne) – светлолюбив, но понася и засенчване, издържа утъпкване, средно сухо и студоустойчив вид, бързорастящ с малка дълговечност;

Обикновена полевица (Agrostis tenuis) – понася засенчване с голяма дълговечност, умерено сухо – и студоустойчив вид

Овча власатка (Festuca ovina) – най-подходящият компонент в смеските за площи върху бедни терени или за обекти с екстензивноподдържане;

Тревни смески: парковите тревни площи могат да се изградят от един тревен вид, като монокултура или от няколко вида. Килимите от един вид се използват, когато се иска бърз ефект, използват се и за временни тревни площи. Тези площи изискват интензивно поддържане и не са устойчиви на заболявания. Най-подходящи видове за временните терени са Английският райграс и едногодишният сорт на Италианския райграс.

Подготовка на почвата за затревяване

 За създаване на един хубав тревен килим наклонът на терена не трябва да е по-голям от 25º (при по-стръмни наклони се препоръчва полагане на тревен чим) и трябва да е със слънчево изложение. Най-подходящите почви са плодородните, средно песъкливо-глинести почви със слабокисела реакция на pH. Минералните торове се внасят в зависимост от потребностите на почвата. Фосфорните и калиевите торове се внасят .

Обработка на почвата:благодарение на обработката на почвата се подобрява механичният състав на коренообитаемия почвен слой. Обработката на почвата преди затревяване се извършва в два етапа.

През първия етап се извършва основната механична обработка на целия коренообитаем почвен слой. Дълбочината на обработка на почвата зависи от това каква растителност ще бъде разположена и каква е нейната коренова система. На повечето житни треви корените достигат от 5 до 15 см.

През втория етап се прави прецизна обработка на почвата – механично обработване и заравняване на повърхностния слой. Може да се извърши ръчно с градински гребла и механизирано. Целта е да се получи ситнозърнеста структура, която дава възможност на семената да са в непосредствена близост до почвените зърна и да не изсъхват при покълване.

Технология на засяване: за да бъде засяването качествено, трябва да се сее равномерно и семената да се покриват. За тази цел големите площи се разделят на ивици или квадрати. Семената се засяват ръчо с две кръстосани преминавания. Засяването трябва да става в тихо безветрено време. При ръчно засяване семената се зариват с помощта на гребла, след което се валират и уплътняват с помощта на градински валяци. Механизираното засяване гарантира равномерен посев и укрепва кореновата система в дълбочина. След засяването на семената е задължително да се полее обилно.

Дълбочина на засяване: дълбочината на засяване зависи от типа на почвата, от големината на семената, от енергията им на кълнене и други. При песъкливи почви дълбочината е 3 см, при свързани хумусни почви е 1,5 см, при дребни семена е 0,5-0,6 см, а семената с голяма енергия на кълнене на 2 см.

Технология на създаване на тревните площи от тревен чим: Технологията на затревяване с тревен чим е почи същата като с тревни смески. Теренът се подготвя по същия начин, почвата се обработва по същия начин, но вместо да се сеят семена се поставят готови нарязани тревни чимове. При тяхното полагане трябва да се внимава да са плътно прилепени един към друг и към почвената повърхност

Затревяването е продължителен, многогодишен и отговорен процес, изискващ грижа и внимание в началния етап на засяване и системно внимание към насажденията.

Някои от факторите гарантиращи добри резултати при затревявяне:

 • Подходящото време за засаждане на семената е през пролетта или от месец септември до октомври;
 • Редовно поливане на тревата, като най-доброто време за това е рано сутрин;
 • Семената трябва да се засадят равномерно, като това може да стане ръчно, машинно или хидропосев;
 • Дълбочината на засаждане не трябва да е повече от 2мм;
 • Предпазване на насажденията от развитие на насекоми чрез косене и купуването на ендофитни смеси;

Предимства при работа с чимове

Освен чрез използване на тревни смеси, затревяване може да се осъществи и чрез чимове и така двора или градината бързо ще се покрият с тревен килим. Това са готови затревени парчета – чимове, които се инсталират на предварително добре заравнения и подготвен за озеленяване терен.

 • Готовите тревни чимове могат да се полагат при всякакви метеорологични условия.
 • Поставянето им върху терена става бързо и лесно.

И при този тип на затревяване съществени са въпросите свързани с честотата на поливане и косене – регулярно поливане с много вода!

Поддръжка на тревен килим

Хората които са се сблъсквали с поддръжката на тревна площ са наясно, че това е най-трудната и отговорна задача от работата в една зелена площ. През вегетационния период тревните площи изискват ежедневни грижи. Основните дейности за поддържане на зелените площи в градини и дворове в добро състояние са: редовна коситба; поливане; аериране; подхранване с минерални торове; третиране с препарати срещу плевели; кантиране; подсяване с различни тревни смески. Честотата на всяка дейност трябва да е съобразена с настоящото състояние на тревния килим и периода от годината.

Често задавани въпроси

Процесът на затревяване на двора включва няколко стъпки. Първо, трябва да се изчисти земята от всички растителни остатъци и да се изравни повърхността. След това се поставят фолио и геотекстил, които служат като бариера за растежа на плевели и като стабилизатор на почвата.

След това се поставя слой от пясък, за да се подготви повърхността за засаждане на трева. Накрая, се засаждат семена или се полагат рулона трева и се полива редовно, за да се подпомогне растежа на тревата. Необходимите материали включват фолио, геотекстил, пясък, семена за трева или рулона трева.

Времето за затревяване на двора може да варира в зависимост от големината на площта и от времето на годината. Обикновено процесът отнема между един и три дни за малки до средни площи и до седмици за по-големи проекти. Сроковете за изпълнение на проекта също могат да се различават в зависимост от наличността на материали и работната натовареност на фирмата.

За да запазим затревената площ здрава и зелена, необходимо е да се извършват редовни поддръжки. Тези поддръжки включват редовно поливане, рязане на тревата на определени интервали и подхранване на почвата с необходимите хранителни вещества. За най-добри резултати, тревният килим трябва да се полива редовно, особено

4.5/5 - (55 votes)
Call Now Button