Ландшафтен дизайн и проектиране

Какво е ландшафт, ландшафтна архитектура и ландшафтен дизайн?

ландшафт архитекрура

Ландшафт това е географска територия, обхващаща в единна система всички природни компоненти – скали, почва, вода, въздух растителност и животни, която е динамична и се променя под влиянието на природните фактори и човешката дейност. Неизброими са ландшафтите, които ни предлага земята, от сухите пейзажи в пустинята до ледените полярни райони, пустинни, островни и крайбрежни, планински и горски и селскостопанските пейзажи в умерените географски ширини. Вследствие хилядолетното човешко присъствие пейзажите отразяват взаимодействието между човек и жизнена среда.

В пространствено отношение ландшафтът може да бъде:

 • Голям– Той обединява по еднороден облик по-големи територии, като низини, равнини, долини и др.) Те от своя страна могат да се разделят на по-малки самостоятелни единици.
 • Малък– Той обединява по-малки територии с еднороден облик. Това са типично култивирани стопански площи и др.
 • Микроландшафт– Той се ограничава в обособени обекти с характерен облик, като отделни зелени площи: паркове, моренни кътове и др

Ландшафтна архитектура

Най- общо това означава проектиране на открити пространства – градини, паркове и др. с цел постигане на естетически, социални , екологични резултати.

Тази дейност включва изучаване на всички процеси в ландшафта – геоложки, екологични, социални и като резултат от тази дейност трябва се получи по-добра социална градска среда. Ландшафтната архитектура съчетава екология и естетика и обхваща широк кръг от дейности свързани с проектиране на градската среда – жилищно строителство, градско планиране, транспортни връзки, управление на дъждовните води, планиране на паркове, частни имоти, екологично възстановяване и много други.

Какво е ландшафтен дизайн

Това е процесът на проектиране и създаване на външни пространства. Той обхваща всичко – от избора на подходящи растения и материали до разположението и изграждането. Целта е да се създаде пространство, което да е едновременно красиво и функционално, такова, което да отговаря на специфичните нужди на хората, които го използват.

Как да направим проект за ландшафтен дизайн?

Искаме нашият дом, двор, парк или градинка пред офиса да са уникални – много зелени, удобни за всички възрасти и поколения, да има всичко и зеленчукова градина, и овощна градина, и алпинеум и беседка и цветна зона с цветя, цъфтящи през всички сезони и т.н. За да се получи оптимален резултат – и красиво, и функционално и екологично е необходимо да се изработи ландшафтен проект. Компонентите на околната среда се разделят на два основни: неживи елементи – скали, архитектурни елементи и живи елементи – растения.

Ландшафтен дизайн е изкуството да се подредят отделните елементи, преследвайки естетически и / или практически резултати. Необходимо е съчетаване на всичките му компоненти за постигане на главните цели: баланс, хармония, пропорция. Много обективни и субективни фактори влияят при проектиране на ландшафтния дизайн на дадено пространство – вид на пространството, климат, място, големина, надморска височина, геоложки състав, вкус, предпочитания и удобство на ползвателите му.

Всичко това трябва да се вземе предвид при изготвяне на инвестиционни проекти за озеленяване на частни дворове, паркове, обществени зелени площи, хотелски комплекси, жилищни и административни сгради, покривни градини, вертикално озелняване и др.

То е комплексна дейност, която включва следните етапи:

терен за ландшафтен проект

Заснемане на терена

Заснемането на терена е предпроектно проучване. То дава детайлна информация за актуалното състояние на терена – граници, релеф, изложение, сгради, настилки, комуникации. След анализа на даденостите на обекта може да се пристъпи към проектиране.

Примерна последователност от дейности при заснемане на терена:

 1. Скица – На лист хартия съвсем произволно, с молив се нанася формата на пространството, скицират се всички съществуващи елементи (павирани и циментирани участъци, басейн, къща, дървета и др.), отбелязват се разликите с нивата и оградите.
 2. Измерване – измерват се всички разстояния и се нанасят на скицата.
 3. Основа – Начертава се мащабирана карта на пространството, с информацията нанесена на скицата. За удобство се ползва милиметрова хартия. Всички разстояния и елементи трябва да са в мащаб и точно на мястото си.
 4. Проект – Това е стъпката на същественото проектиране. Създават се варианти на дизайни на пространство. Това е моментът, в който трябва да се прояви въображение, да се проучи литература или да се прегледат идеи от специализирана литература. Нанасят се всички промени, които искате да направите, нещата, които искате да добавите, както и архитектурни елементи (фонтан, скулптура, павирани части, беседка, басейн….), растения или съчетания и цветни зони. Нанасят се и цветове, за да може да се получи представа за крайния резултат. Тази стъпка дава много важна информация, която помага да се направи оценка на различните варианти и да се вземе най-доброто решение.

Изготвяне на идейния проект за дървестните видове и храсти

Тази част от проекта дава цялостната представа за изграждане на обекта. В него се съчетават художествения дизайн с изискванията на клиента. Създава се връзката, интериор – екстериор и свързването на целия обект с околната среда. От голямо значение е балансът и взаимната връзка между растителните и архитектурните обекти. На този етап е необходимо много добро познаване на морфологичните и биологични особености на растенията. Избират се растения, които ще красят градинат през всеки месец и ще създават определени акценти през различните сезони.

идеен проект за ландшафтен дизайн

Проект за вертикално планиране

Уточняват се нивата на терена и промените в релефа на обекта при реализацията му. Планират се алеите и площадките, а при необходимост и стълбища и подпорни стени.

Трасировъчен проект и посадъчна схема

Това са работни проекти, които предхождат реализацията на всяка зелена площ. Трасировъчният проект дава координатите на трасетата на алеи, площадки, стълбища и др. архитектурни елементи на самия терен, а посадъчната схема уточнява местата, количеството и вида на растенията, които ще се засаждат.

Как се формира цената на ландшафния дизайн?

Цената на ландшафтния дизайн се определя от списъка с услуги, които поръчвате. Можете да изберете само разработката на проекта или да поръчате неговото изпълнение. Цената на проект за ландшафтен дизайн зависи от:

 • неговата сложност и обем;
 • площта на обекта или територията;
 • сложност на релефа на обекта;
 • състава на работния проект.

Често задавани въпроси

Процесът на проектиране и изграждане на градина може да варира в зависимост от конкретните изисквания и цели на проекта, както и от мащаба и сложността му. В общи линии обаче, процесът може да включва следните стъпки:

 1. Събиране на информация и анализ на мястото – Първата стъпка е да се събере всичка необходима информация за мястото, като размерите, наклоните, експозицията на слънцето, почвата и други. Тази информация ще помогне да се определят възможностите и ограниченията на мястото, които трябва да се вземат предвид при проектирането на градината.

 2. Определяне на целите и нуждите на клиента – Трябва да се определят целите и нуждите на клиента, като се вземат предвид фактори като бюджетът, стила и функционалността на градината.

 3. Проектиране на градината – След като са събрани всички необходими данни, може да се пристъпи към проектирането на градината. Това може да включва създаване на дизайн на градината, определяне на елементите, като пътища, зони за почивка, декоративни елементи и др., както и избор на растения.

 4. Изграждане на градината – След като е изготвен дизайнът на градината, може да се пристъпи към изграждането й. Това може да включва подготовка на почвата, поставяне на растенията, изграждане на пътеки и зони за почивка и други.

 5. Грижа за градината – След като градината е изградена, е важно да се осигури правилната грижа за нея, като се полага внимание на редовното поливане, подхранване, подрязване на растенията и други. Това ще помогне да се запази красивият изглед на градината през цялата година.

Цената за изграждане на ландшафтен проект може да варира в голяма степен в зависимост от редица фактори. Някои от тези фактори включват:

 • Големината на проекта – По-големите проекти обикновено изискват повече време и усилия, което може да повиши цената.

 • Използваните материали – Различните материали, като растения, камъни, пясък и други, могат да имат различни цени, което може да повлияе на цената на проекта.

 • Трудността на работата – Ако проектът изисква специални умения или оборудване, цената може да бъде по-висока.

 • Дизайнът на градината – По-сложните и детайлни дизайни обикновено изискват повече време и усилия, което може да повиши цената.

 • Географското местоположение – Различните региони могат да имат различни цени за ландшафтен дизайн.

Въпреки че не е възможно да се определи конкретна цена за изграждане на ландшафтен проект, може да се свържете с нас на телефон 087 794 9877 за безплатна консултация.

4.5/5 - (62 votes)
Call Now Button